Ico kategórie dotknutých osôb

2761

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov . Doplňujúca informácia k Informácii o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 24 ods. 3,4), Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Fyzické osoby jednotlivci - žiadatelia Bežné osobné údaje 2. Preverovanie splnenia Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) zamestnanci Prevádzkovatel'a, b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a, c) osoby oprávnené pohybovat' sa v priestoroch Prevádzkovatel'a (návštevy, dodávatelia, a pod.), pokial' sa na nich vzt'ahuje právny základ spracúvania údajov, Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov . Doplňujúca informácia k Informácii o spracúvaní osobných údajov podľa čl.

Ico kategórie dotknutých osôb

  1. 0,05 usd na inr
  2. Palinová biblia
  3. Krstné číslo
  4. Bitcoinové podniky
  5. Čo sa stane s xrp, ak dôjde k zrúteniu bitcoinu
  6. 500 usd v gbp

Obec sa tak ľahšie pripraví aj na riešenie možnej situácie, ktorú predpokladá samotné Nariadenie/zákon č. 18/2018 Z. z., kedy dotknutá osoba požiada, aby sa jej informácie poskytli ústne. Cieľom teda Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) úöastníci zájazdu. Technické a organizaöné opatrenia Prehlásenie Prevádzkovatel'a: Prevádzkovatel' prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) zamestnanci Prevádzkovatel'a, b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a, c) osoby oprávnené pohybovat' sa v priestoroch Prevádzkovatel'a (návštevy, dodávatelia, a pod.), pokial' sa na nich vzt'ahuje právny základ spracúvania údajov, Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) deti, žiaci, študenti, b) zamestnanci Prevádzkovatel'a, iné fyzické osoby, so súhlasom zriad'ovatel'a a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Technické a organizaëné opatrenia Prehlásenie Prevádzkovatel'a: osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa ku ktorému dochádza pri plnení predmetu Hlavnej Zmluvy, a to za podmienok, v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto Zmluve. 2.1.2 Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených je Sprostredkovateľ oprávnený v mene Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Vybavovanie sťažností dotknutých osôb Konkludentný súhlas Sťažovatelia, iné fyzické osoby Bežné osobné údaje (uvedené v sťažnosti) Hospodárska mobilizácia zabezpečenie pracovných síl v krízovej situácii Zákon č. 179/2011 Z. z.

1352/B; (ii) spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, účel priameho marketingu, k informovaniu klientov , ako dotknutých osôb, Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných úda

Ico kategórie dotknutých osôb

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia) 6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám ICO: 00160652 štatutárny orgán: Mgr. Jana Pieronová, riaditelka školy Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva zmluvných strán.

Ico kategórie dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb: Právo na prístup k osobným údajom Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Ico kategórie dotknutých osôb

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 24 ods.

Ico kategórie dotknutých osôb

1 písm.

s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35825600 spracúva (ďalej len dotknutej osoby, prevádzkovateľ neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,. účel priameho marketingu, k informovaniu klientov, ako dotknutých osôb, o novinkách Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,&n nákupného centra ZVSC. Kategórie dotknutých osôb. Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré vstúpili do priestorov nákupného centra  1352/B; (ii) spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, účel priameho marketingu, k informovaniu klientov , ako dotknutých osôb, Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných úda sídlom Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb jednotlivcov) vo spracovateľskej činnosti.

DIČ: 2020451587. Telefonický kontakt: +421 917 505 966. E-mail: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Pred 3 dňami IČO: 42499500, tel. číslo: +421-48-4317222 Finančná správa spracúva osobné údaje dotknutých osôb na Kategórie dotknutých osôb. IČ DPH: SK 1086352652.

o správnych poplatkoch Fyzické osoby jednotlivci - žiadatelia Bežné osobné údaje 2. Preverovanie splnenia Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, bývalí zamestnanci. 2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV Účel spracúvania osobných údajov plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov napríklad na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného zaraďujeme do zraniteľnejšej kategórie dotknutých osôb. Obec sa tak ľahšie pripraví aj na riešenie možnej situácie, ktorú predpokladá samotné Nariadenie/zákon č. 18/2018 Z. z., kedy dotknutá osoba požiada, aby sa jej informácie poskytli ústne. Cieľom teda Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) úöastníci zájazdu. Technické a organizaöné opatrenia Prehlásenie Prevádzkovatel'a: Prevádzkovatel' prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) zamestnanci Prevádzkovatel'a, b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a, c) osoby oprávnené pohybovat' sa v priestoroch Prevádzkovatel'a (návštevy, dodávatelia, a pod.), pokial' sa na nich vzt'ahuje právny základ spracúvania údajov, Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) deti, žiaci, študenti, b) zamestnanci Prevádzkovatel'a, iné fyzické osoby, so súhlasom zriad'ovatel'a a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Prijímané opatrenia Kategórie dotknutých osôb - klienti/zákazníci prevádzkovateľa - dlžníci 3 REKLAMÁCIE Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie uplatňovania práva zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za … Kategórie dotknutých osôb: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci. fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva . fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu GDPR ustanovuje nové obsahové náležitosti zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom: predmet a dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, povinnosti a práva prevádzkovateľa, oprávnenie spracúvať OÚ prevádzkovateľom len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, poučenie a povinnosť mlčanlivosti Okruh dotknutých osôb zamestnanci MIRRI a iné osoby, ktoré žiadali o vydanie identifikačnej karty Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje Vymenovanie spracúvaných osobných údajov (MIRRI rešpektuje zásadu minimalizácie spracúvaných osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, nebude poškodzovať ani ohrozovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 5.6.

prečo bitcoinové zlato pokleslo
koľko je 20 z 300 000
spravovať viac účtov aws z centrálneho umiestnenia
ako vložiť peniaze na môj účet binance
knc coinmarketcap
budúci trh bitcoinových medveďov

KOHAJDA s.r.o., Sielnica 499, 962 31 Sielnica, IČO: 366 18 799 Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v&nbs

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Kategórie dotknutých osôb − zamestnanci prevádzkovateľa 3. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Účel spracúvania osobných údajov Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

Kaštieľ Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 44122047. Spoločnosť zapísaná: v Kategórie dotknutých osôb: Dotknutou osobou sa rozumie osoba, 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Kategórie dotknutých osôb − zamestnanci prevádzkovateľa 3. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Účel spracúvania osobných údajov Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

c) dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a  INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH Prevádzkovateľ: Goods For You s.r.o., so sídlom Predmestská 1713/38, 010 01 Žilina, IČO: 50 380 907 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov. dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 IČO: 00 313 271.